PO Požární ochrana

Neváhejte se zeptat. Rádi Vám s čímkoliv poradíme:
pobes@pobes.cz / +420 602 552 634

PO - Požární ochrana

Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby dle vyhl. 246/2001 Sb. §41 jako součást projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení. Zpracování projektů všech druhů a rozsahů objektu.

Odborné koordinace spolupracujících profesí pro vytvoření funkčního projektového celku.

Zajištění inženýringu v oblasti PO a kompletního inženýringu ve spolupráci s partnerskými společnostmi.

Přehled obecných informací k PO

Důležité je vyzdvihnout vztah podnikatelů k požární prevenci. Jak se podnikatelé dívají na preventivní požární ochranu? Na vyhodnocení stačí jedno slovo – různě. Lze najít zastánce názoru, že:

 • Lépe je něco investovat do prevence a snížit tak rizika v podnikání, tj. snížit nebezpečí vzniku požáru,
 • nám se to nemůže stát, protože tímto způsobem a v takových podmínkách pracujeme dlouho a nic se nestalo,
 • rádi bychom věnovali této oblasti potřebnou pozornost, ale finanční situace podniku nám to neumožňuje,
 • výrobci potlačí informace o vlastnostech výrobku, které by mohly snížit jeho úspěch na trhu (třeba se na to nepřijde),
 • výrobci vybaví výrobek všemi potřebnými informacemi pro jeho správné i bezpečné užití atp..

Když hoří byt, někdo ztrácí domov, něčí jistoty jsou v základu otřeseny. Když hoří v dílně, v kanceláři, ve skladu … něčí podnikání může být ohroženo. A to ještě není řeč o tom, že takový požár může ohrožovat nejen vlastního podnikatele (jeho zaměstnance, jeho majetek), ale též okolí (zdraví nebo životy lidí, případně majetek někoho jiného), nemluvě o možné kontaminaci prostředí. Jedná se o možné vážné následky, a proto je třeba upravit některé povinnosti zákony. Na čem se ale jistě shodneme všichni, je skutečnost, že nechceme být v žárném případě ohroženi někým jiným. Jedná-li se o nároky na jednání druhých, v tomto směru by měl každý zřejmě jasno.

V tomto směru si Vám dovolujeme nabídnout své služby jako osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Nabízíme stálou a cenově zvýhodněnou spolupráci. Výkon osob odborně způsobilých v PO podle ustanovení § 11, zákona o PO.

Neváhejte a obraťte se na nás. Ochráníme Vaše podnikání a svou práci si obhájíme u kontrol.

Proč využívat externí firmu na zajištění požární ochrany?

Úspora nákladů – odborná firma zná veškeré náležitosti týkající se zajištění PO, má školené zaměstnance a praxi. Ušetří Vám čas potřebný na studium legislativních předpisů o PO.
Jistota – externí odborná firma Vám zajistí předepsané pravidelné kontroly či školení. Provede veškerá potřebná opatření k omezování rizik vzniku požáru atd..
Poradenství - rychle dosažitelné poradenství v oblasti požární ochrany prostřednictvím e-mailu nebo telefonu

Základní právní rámec oblasti PO:
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci,
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Zajištění služeb PO obsahuje:
 • Provedení vstupní prohlídky (audit) pracovišť a objektů, tj. zjištění skutečného stavu zajištění PO,
 • návrh dalšího postupu při plnění zákonných povinností zaměstnavatele v oblasti PO,
 • předložení nabídky s návrhem termínů a ceny, která bude zpracována dle položek a oblastí.
Podrobnější přehled služeb požární ochrany:
 • Zajišťování činností osobou odborně způsobilou v požární ochraně (PO),
 • zpracování požadované dokumentace PO dle zákonných požadavků a vykonávaných činností zaměstnavatele,
 • trvalá spolupráce pro funkční zajišťování povinností v oblasti požární ochrany a to na základě dohody,
 • externí zajišťování plnění povinností v požární ochraně dle zákona o požární ochraně odborně způsobilou osobou v PO,
 • provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně - preventivních požárních prohlídek,
 • návrh náhradního organizačního, popřípadě technického opatření v případě, že je požárně bezpečnostní zařízení nezpůsobilé plnit ve stavbě/objektech svojí funkci,
 • zpracování a vedení dokumentace požární ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci,
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců a další školení požární ochrany,
 • odborná příprava preventistů PO,
 • odborná příprava zaměstnanců (fyzických osob) zařazených do preventivních požárních hlídek,
 • provádění požárního asistenčního dohledu při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • vyhotovení písemného povolení k provádění jednorázových činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • zajištění revize hydrantů a požárních vodovodů,
 • zajištění revize hasicích přístrojů,
 • provedení kontroly požárních ucpávek,
 • provedení požárně/bezpečnostního značení ve stavbě/objektech,
 • poskytování součinnosti při jednání s orgány Státního požárního dozoru - HZS.

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Dokumentaci požární ochrany tvoří:
 • Požárně bezpečnostní řešení,
 • dokumentace o začlenění do kategorie podle míry požárního nebezpečí,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požáru,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popř. vedená podle zvláštních předpisů.
Školení PO pro zaměstnance

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 2 roky.

Školení PO pro vedoucí zaměstnance

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do funkce, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1 x za 3 roky.

Odborná příprava preventistů PO

Odborná příprava preventistů PO se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu. Tematický plán a časový rozvrh školení vydává právní subjekt právnické osoby, u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo jím pověřený zástupce.

Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a opakuje se 1x za rok. Odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou část.

Školení osob pověřených zabezpečením PO v mimopracovní době

Školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu nebo v mimopracovní době se zajišťuje 1x za rok.

Přenosné hasicí přístroje

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech hasicích přístrojích v pravidelných intervalech prováděna minimálně jedenkrát ročně kontrola přímo u majitele hasicích přístrojů. Oprávnění kontroloři se pravidelně zúčastňují výcvikových kurzů pořádaných výrobcem hasicích přístrojů, kde získají průvodní dokumentaci s postupy provádění kontrol na kompletní sortiment hasicích přístrojů, které má výrobce ve svém výrobním programu.

Požární ucpávky

Požární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. – s ohledem na uvedený legislativní předpis je i v tomto případě nutné provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1 x ročně.

Oblast poradenství a odborných konzultací slouží pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům. Podnikatelské aktivity, a s tím související nároky na požární ochranu, jsou velmi rozmanité. Rozsah potřebných informací (znalostí) ke snížení nebezpečí vzniku požáru je tedy příliš rozsáhlý a v toto ohledu jsme připraveni nabídnout potřebné informace pro zvýšení požární bezpečnosti Vámi provozované činnosti a případně vás upozornit na další souvislosti.

K preventivní požární ochraně se vztahuje řada právních i technických předpisů, analýza nebezpečí může být zdařilá a určení preventivních opatření může být správné, jedná-li se o analýzu a opatření provedené odborně a ,,na míru“. Fakt že nebezpečí vzniku požáru je jedno z existujících podnikatelských rizik, které by mělo být součástí vyhodnocování rizik při podnikání, nám bohužel často připomínají požáry. Součástí poradenství, které by mělo sloužit podnikatelům k dobré rozvaze nad riziky, jsou dvě zásady, které by měly být dodržovány – poradce by měl upozorňovat na možné negativní situace, které mohou nastat a poučit podnikatele o tom, jak jim předcházet.

Pořádáte společenskou akci a potřebujete zajištění požárního dozoru? Zajistíme vám dozor osobami s praxí a příslušnou odbornou způsobilostí.

 • Zajištění požárních hlídek při pořádání koncertů, společenských, sportovních aj. společenských akcích,
 • zajištění střežení objektu jako náhrada nefunkčnosti vybraných požárně bezpečnostních zařízení – např. při dokončování staveb.
 • Osoby zajišťující požární dohled působí na společenské akci jako velitel a členové preventivní požární hlídky,
 • na akci dorazí 2 hod. před jejím začátkem a v návaznosti na legislativní požadavky provedou nutná opatření vedoucí k jejímu bezpečnému zahájení,
 • v součinnosti s ostatními členy preventivní požární hlídky zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek k zabezpečení požární ochrany před zahájením, v průběhu, při přerušení a po ukončení akce,
 • odchází cca 1 hod. po ukončení akce.