BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Neváhejte se zeptat. Rádi Vám s čímkoliv poradíme:
pobes@pobes.cz / +420 602 552 634

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Služby v oblasti BOZP

Co vlastně potřebujete, ke splnění základních předpisů o bezpečnosti práce? Pro firmy nad 25 zaměstnanců je stanovena povinnost podle zák.č. 309/2006 Sb., že dokumenty, týkající se bezpečnosti práce, musí být konzultovány a podepsány odborně způsobilou osobou.

Proč využívat externí firmu na zajištění všech služeb bezpečnosti práce?

Úspora nákladů – i když se to na první pohled nezdá, odborná firma zajistí komplexní služby v oblasti požární ochrany mnohdy levněji než vlastní zaměstnanec zajišťující BOZP. Je důležité si uvědomit zaměření odborné firmy a z toho vyplývající profesionalitu a orientaci v široké škále legislativních předpisů. V tomto ohledu je klientům poskytnuto bezchybné zajištění služeb BOZP, což je v mnoha směrech nedosažitelné prostřednictvím samotných zaměstnanců. Nedodržení předpisů pak může stát nemalé finanční prostředky.

Jistota – externí odborná firma Vám zajistí předepsané periodické kontroly, školení a provede veškerá potřebná opatření k eliminaci rizikových faktorů.

Poradenství - rychle dosažitelné odborné poradenství prostřednictvím e-mailu, popř. telefonu a osobní konzultace.

Informace k dokumentaci BOZP

Dokumentace BOZP vždy vychází z typu podnikání a záleží na spoustě faktorů jako je vybavení firmy – stroje a zařízení, počet zaměstnanců, obor podnikání a mnoho dalších souvisejících aspektů. Jednoduše řečeno dokumentace BOZP je vždy připravena přesně na míru posuzovanému směru podnikání. Na základě výše zmíněných údajů je jasné, že univerzální dokumentace BOZP neexistuje a že vytvoření správné a všem předpisům odpovídající dokumentace je velice složitá věc, která potřebuje odpovídající odborně způsobilou vzdělanou osobu.

Informace ke školení BOZP

Dle platného zákoníku práce a živnostenského zákona je zaměstnavatel povinen zajistit:

 • zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování!
 • zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
 • Základní školení zaměstnanců z předpisů se vztahem BOZP
 • Školení vedoucích pracovníků
 • Specializovaná školení
 • Organizace práce v prostředí s nebezpečím výbuchu NV 406/2004 Sb.
 • Stavebnictví – NV 591/2006 Sb.
 • Školení pro práci ve výškách dle NV 362/2005 Sb.
 • Bezpečná obsluha strojů
Informace k činnosti koordinátora BOZP

Se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, vznikla funkce "Koordinátor BOZP na staveništi". Činnosti a povinnosti koordinátora jsou uvedeny v druhé a třetí části zákona. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají tímto zákonem další povinnosti.

Informace a obsah plánu BOZP

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Jedná se o dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavby.

Plán BOZP je dokument, který se stává z textové a grafické části (příloh). Součástí plánu BOZP jsou informace o možných rizicích, přehled právních předpisů na úseku bezpečnosti práce na staveništi týkající se stavby. Rozsah celého plánu BOZP je dán velikostí a náročností celé stavby.

Obsah plánu BOZP:

 • Základní informace o akci a účastnících výstavby,
 • povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,
 • přehled základních opatření k zajištění BOZP,
 • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností,
 • analýzy rizik jednotlivých činností,
 • způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,
 • zásady požární ochrany při realizaci,
 • dopravně provozní předpisy,
 • zabezpečení staveniště,
 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby.
Informace k předpisům v oblasti BOZP

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je velmi rozsáhlá a zahrnuje celou řadu zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, jak je vidět z následujícího ustanovení § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který je tím základním předpisem:

"Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví."

"Referentské školení, neboli školení řidičů referentů, je školení řidičů (zaměstnanců), kteří při výkonu svého zaměstnání řídí motorová vozidla, ale nespadají přitom do režimu „Profesního školení“.

Povinnost účastnit se referentského školení řidičů je ukotvena v zákoníku práce (č.262/2006 Sb, V § 103 odst. 2) a týká se všech řidičů, kteří v souvislosti s výkonem zaměstnání řídí motorové vozidlo. Jedná se například o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu, zda se jedná o vozidlo služební nebo soukromé ale také o zaměstnance, který řídí vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu (areál, sklad, atd.).

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Zaměstnavatel má právo určit osobu, která bude mít školení na starosti. Vždy by to měla být osoba odborně způsobilá (OZO), která je poradcem, metodikem, organizátorem a také koordinátorem pro oblast BOZP.